Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky

 

 

 

Zvířata jsou vydávána osobám starším 18 let, zdarma bez poplatků, dle platných předpisů útulku. Při převzetí psa je s majitelem sepsána smlouva o převzetí zvířete, ve které se zavazuje, že zajistí zvířeti vyhovující životní podmínky, dostatek pohybu, základní hygienu a zdravotní péči a v případě onemocnění veterinární péči a po dobu 1 roku umožní kdykoliv kontrolu zvířete pracovníkovi útulku či inspektorovi příslušné veterinární správy. Prostřednictvím správce zvířete vrátí zvíře původnímu majiteli, pokud se tento do 6 měsíců od nálezu o zvíře přihlásí.

Tento bod vyplývá ze zákona, my se snažíme maximálně před takovou nepříjemností ochránit nového majitele, takže psi jsou vydáváni až po určité době pobytu na útulku, kdy je patrné, že původní majitel nemá snahu se o svého psa postarat. Nový majitel má právo psa do 1 roku vrátit z důvodů sociálních nebo pro nepřizpůsobivost psa v novém prostředí.

čl. II Prohlášení a povinnosti smluvních stran

 

 

 

1) Útulek prohlašuje, že mu bylo zvíře svěřeno dne

 

2) Útulek nenese odpovědnost za vrozené vady či poruchy chování zvířete.

 

 

3) Útulek si vyhrazuje právo kontrolovat stav a podmínky držení zvířete u chovatele. V případě
 
porušení smlouvy je útulek oprávněn převzít zvíře zpět do své péče a vymáhat náklady za jeho převo
 
na chovateli. V případ chovu zvířete v podmínkách způsobujících zvířeti újmu či utrpení, je útulek
 
oprávněn zvíře odebrat postupem dle zákona č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, ve znění
 
pozdějších předpisů, a oznámit tuto skutečnost orgánu příslušnému k zahájení správního řízení.

 

4) Příjemce prohlašuje, že si zvíře řádně prohlédl, že byl seznámen se všemi informacemi o jeho

zdravotním stavu, povaze, potřebách a minulosti, které jsou útulku známy, a že zvíře v tomto stavu

přijímá do péče.

Současně se zvířetem předá útulek chovateli očkovací průkaz zvířete.

 

5) Příjemce se zavazuje:


a) zajistit na své náklady zvířeti řádnou péči, výživu a očkování;

b) umožnit útulku kontrolu podmínek držení zvířete;

c) zvíře za úplatu ani bezplatně nepřevést od jeho převzetí na třetí osobu a nepoužívat jej k další

reprodukci

d) u nekastrovaného zvířete doporučujeme do 4 měsíců od jeho převzetí kastraci a v případě jejího

provedení informovat útulek zasláním lékařské zprávy;

e) na výzvu útulku zvíře vrátit, přihlásí-li se o něj původní majitel;

f) zaregistrovat u zvířat označených mikročipem své osobní údaje do databáze majitelů zvířat;

g) informovat útulek o změně bydliště nebo umístění zvířete;

i) zvíře útulku vrátit, není-li schopen o něho řádně pečovat.

 

6) Příjemce je povinen splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů v lhůtách stanovených

obecně závaznou vyhláškou obce, na jejímž území má trvalý pobyt nebo sídlo.

 

 

7) Příjemce bere na vědomí, že od okamžiku převzetí zvířete odpovídá za škody jím způsobené.

 

 

8) Chovatel uděluje útulku souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních

údajů, a to pouze pro účely vedení evidence útulkem. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou

, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány.

UPOZORNĚNÍ

Pozor, poslední dobou se vyskytly případy podvodných zlodějek, které předstírají, že přišly na kontrolu z útulku, jak se pes má a při té příležitosti ukradnou, co je v dosahu. Upozorňujeme, že jediní lidé, kteří mají právo psa kontrolovat v novém bydlišti, jsou ti, kteří vidíte v útulku a pokud se tak děje, je to po předchozí dohodě s novým majitelem, proto pokud byste se s nimi setkali, neprodleně případ oznamte policii